การปลูกข้าวนาปรัง


 การปลูกข้าวนาปรัง
 ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ
 เชื้อราไตรโคเดอร์มา
 น้ำส้มควันไม้
 การเพาะถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์
  สารสกัดชีวภาพสูตรไล่แมลง
  น้ำหมักชีวภาพ
  ทะเบียนคุมเรื่องเล่า
  รายงานจังหวัด
    
uthai 1
     uthai 2
     uthai 3
     uthai 4
     uthai 5
     uthai 6


 องค์ความรู้เกษตรอำเภอ

  องค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว

 Smart farmer


เกษตรกรผู้ให้ข้อมูล
: กลุ่มเกษตรกรโครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
หมู่ 3 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่จัดทำ : 1 เมษายน 2558 แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน

1. การเตรียมดิน

- ไถ 1 ครั้ง
- คราด
- ทำเทือกทิ้งไว้ 1 สัปดาห์

2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

- พันธุ์ข้าวที่ใช้ สุพรรณบุรี 1 และ สุพรรณบุรี 2
- นำเมล็ดพันธุ์มาชาน้ำ 1 คืน
- หุ้มเมล็ดข้าวไว้ 3 วัน ก่อนนำไปหว่าน
- ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหว่าน อัตราส่วน 2.5-3 ถัง/ไร่

3. การดูแลรักษา

- หลังจากหว่าน 7-8 วัน ฉีดยาคุมวัชพืช
- เมื่อข้าวอายุได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตราใส่ 0.5 ลูก/ไร่
- เมื่อข้าวอายุได้ 60 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ผสมกับปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตราส่วน 2:1 ใส่ 1.5 ลูก/ไร่
- ระหว่างนั้นหากมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ก็อาจมีการใช้ยาควบคุมแมลงศัตรูพืช
- ชนิดของยาและอัตราส่วนที่ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงและปริมาณที่ระบาด
- จากประสบการณ์ของเกษตรกร ยาฆ่าแมลง ซื้อมา 1 ขวด สามารถฉีดได้ถึง 10 ไร่

4. การเก็บเกี่ยว

- หลังจากข้าวอายุได้ 100-120 วัน ก็พร้อมเก็บเกี่ยว
- เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการจ้างรถเกี่ยว
- ผลผลิตที่ได้ ประมาณ 300-1,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัม/ไร่
- ผลผลิตที่ได้จะจำหน่ายหมด มีทั้งการจำหน่ายสดและเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของ ธกส.
- ฟางข้าวและตอซังที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว มีการทำลายทั้งโดยการเผา การปล่อยให้เน่า และนำมา
ทำเป็นฟางก้อนอัดขาย

ต้นทุนในการผลิตข้าวนาปรัง (คิดต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่)

- ค่าจ้างไถดะ 250 บาท
- ค่าจ้างไถทำเทือก 250 บาท
- ค่าเมล็ดพันธุ์ 290 บาท (คิดจากราคาเมล็ดพันธุ์ถังละ 115 บาท)
- ค่าจ้างหว่านเมล็ดพันธุ์ 40 บาท
- ค่าปุ๋ย 750 บาท
- ค่าจ้างหว่านปุ๋ย 60 บาท
- ค่ายาคุมวัชพืช 250 บาท
- ค่ายาฆ่าแมลง 250 บาท
- ค่าจ้างพ่นยา 50 บาท
- ค่าน้ำมันสูบน้ำ 250 บาท
- ค่าจ้างรถเกี่ยว 400 บาท
- ค่าจ้างขนข้าวหลังเก็บเกี่ยว 210 บาท (คิดจากได้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กก./ไร่)

รวมต้นทุนการผลิต 2,800 บาท

ราคาข้าว กิโลกรัมละ 6 บาท
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยได้ 700 กก./ไร่
ดังนั้น ขายข้าวได้ 4,200 บาท/ไร่
คิดเป็นกำไร 1,400 บาท/ไร่