โครงการส่งเสริมการเกษตรอำเภออุทัย ปี 2556

  โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง

   อบรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนย์หลัก)
  อบรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (ศูนยเครือข่าย)

รายละเอียด
รายละเอียด

  โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

 พัฒนากลุ่ม
 ถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้


รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

  โครงการพัฒนาให้เกษตรกรเป็นมืออาชีพในการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 อาสาสมัครเกษตรกร

รายละเอียด
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

รายละเอียด
  โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรอาสาสมัคร

รายละเอียด