การรายงานข้อมูล

 

ที่
เรื่อง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
1

สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในระบบ ทุกวันอังคารก่อนเที่ยง
พิกุล คงสมยุทธ
 2

รายงานผลการปลูกพืชฤดูแล้ง
รัชดาภร ไตรราช
 3
การรายงานข่าวประประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ
เด่นนภา  ชาญพรมราช
4

รายงานสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อรไท กลิ่นศรีสุข
 5
รายงานการขึ้นทะเบียนการผลิตพืชรายเดือน รอ.รต.
รัชดาภร ไตรราช
 6

สรุปรายงานผลการผลิตพืชรายเดือน
รัชดาภร ไตรราช
 7

รายงานผลการปฏิบัติงานอยุธยาเมืองสะอาด
นิตยา ชาอุ่น
 8
รายงานผลการปฏิบัติงาน 5 ส
นิตยา ชาอุ่น
9
รายงานผลการประหยัดพลังงาน
นิตยา ชาอุ่น
10
รายงานรณรงค์คุณธรรม-จริยธรรม
นิตยา ชาอุ่น
11
การรายงานข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย
สายชล ชาตะรักษ์
12
รายงานข้อมูลแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สายชล ชาตะรักษ์
13
รายงานแผน/ผล การปฏิบัติงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (แบบ ศ.02)
สายชล ชาตะรักษ์
14
รายงานระบบปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DM)
พิกุล คงสมยุทธ
15

รายงานโครงการนาแปลงใหญ่

 

ศริน อัตะวิริยะสุข
16
รายงานระบบปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DM)
พิกุล คงสมยุทธ
17
รายงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ศริน  อัตตะวิริยะสุข
18

รายงานการระบาดศัตรูพืชและรายงานของโรคข้าว

 

สกาวรัตน์ นาเมืองรักษ์