กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

กลุุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

กลุุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

กลุุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

  

นางสาวศริน อัตตะวิริยะสุข
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นางวาณี  แดงมา
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                          

 

นางสาวเด่นนภา ชาญพรมราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางนิตยา ชาอุ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กลุุ่มอารักขาพืช

นายจิรายุ  พูลทวี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 นายสายชล ชาตะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 นายสายชล ชาตะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

นางสาวรัชดาพร ไตรราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิกุล คงสมยุทธ
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางธนัยนันท์ ประสมเพชรหิรัญ
เกษตรอำเภออุทัย

นางสาวสกาวรัตน์  นาเมืองรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 นายสายชล ชาตะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร